android自學筆記《一》——android簡介

Android是一種基於Linux內核的開源操作系統。
 
      Android操作系統最初由Andy Rubin開發,當初主要支持手機。2005年由Google收購,並組建開發手機聯盟開發改良,逐漸擴展到平板電腦及其他領域。目前尚未有統一的中文名稱,大陸較多人使用安卓(非官方)或安致(官方)。
 
      其編程語言主要有C/C++(底層開發)、Java(應用層開發)等。
 
      版本主要主要有以下幾種:
 
        1.Android1.0:                     2008-9
 
        2.Android1.5:                     2009-4
        3.Android1.6:                   2009-9
 
        4.Android2.0/2.0.1/2.1:    2009-10
 
        5.Android2.2/2.2.1:          2010-5
 
        6.Android2.3:                   2010-12
 
        7.Android3.0:                   2011-2
 
        8.Android3.1:                   2011-5
 
        9.Android3.2:                   2011-7
 
        10.Android4.0:                 2011-10
 
      Android構架主要由3部分組成:Linux內核層 ; 類庫、虛擬機和核心組件庫層 ;應用程序框架層。

摘自 郭子的博客

發佈留言