android 應用創建桌面快捷方式

android的快捷方式比較簡單,就是發一個系統的廣播,然後為快捷方式設置Intent—

package com.xikang.android.slimcoach.utils;

/**

 * @author huiych

 * 創建快捷方式

 * @created 2013-02-21

 * */

import android.content.Intent;

import android.os.Parcelable;

import com.xikang.android.slimcoach.AppXiKang;

import com.xikang.android.slimcoach.R;

import com.xikang.android.slimcoach.ui.AppStart;

public class ShortCutUtil {

 public static void initShortCut(){

  Intent addShortCut = new Intent("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");

  //不能重復創建快捷方式

  addShortCut.putExtra("duplicate", false);

        String title = AppXiKang.getApp().getString(R.string.app_name);//名稱   

        Parcelable icon = Intent.ShortcutIconResource.fromContext(AppXiKang.getApp(), R.drawable.icon);//圖標  

        //點擊快捷方式後操作Intent,快捷方式建立後,再次啟動該程序     

        Intent intent = new Intent(AppXiKang.getApp(), AppStart.class);    

        //設置快捷方式的標題     

        addShortCut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, title);    

        //設置快捷方式的圖標     

        addShortCut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE, icon);    

        //設置快捷方式對應的Intent     

        addShortCut.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, intent);    

      //發送廣播添加快捷方式     

        AppXiKang.getApp().sendBroadcast(addShortCut); 

 }

}

AppXiKange.getApp(),是獲取Activity對象。

註意,要在清單文件中設置權限

  <uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT"/>

這樣在希望增加快捷方式的時候,就可以給用戶一個alertdialog,提示,然後引用。就可以瞭。

市場上也有很多應用是在應用安裝的時候直接創建快捷方式。不過這樣的實現不是很友好。不建議使用。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *