iOS安全攻防(二十四):敏感邏輯的保護方案(1) – iPhone手機開發技術文章 iPhone軟體開發教學課程

iOS安全攻防(二十四):敏感邏輯的保護方案(1)

Objective-C代碼容易被hook,暴露信息太赤裸裸,為瞭安全,改用C來寫吧!

vcD48cD61sci7srvKx8irsr+0+sLrtrzSqkPAtNC0o6zO0ta4tcTKx8P0uNDStc7xwt+8rbT6wuuhozwvcD48cD6xvs7Evs296cnc0rvW1rXN0afPsLPJsb61xKOsvPLS17XEo6xPYmplY3RpdmUtQ8LfvK20+sLr1tjQtM6qQ7T6wuu1xLDst6ihozwvcD48cD48YnIgLz48L3A+PHA+0rLQ7aOss8zQ8tbQtObU2tK7uPbA4MvG1eLR+bXEwOCjujwvcD48cD48L3A+PHByZSBjbGFzcz0=”brush:java;”>@interface XXUtil : NSObject

+ (BOOL)isVerified;
+ (BOOL)isNeedSomething;
+ (void)resetPassword:(NSString *)password;

@end

被class-dump出來後,利用Cycript很容易實現攻擊,容易被hook,存在很大的安全隱患。

想改,但是不想大改程序結構,腫麼辦呢?

把函數名隱藏在結構體裡,以函數指針成員的形式存儲。

這樣做的好處是,編譯後,隻留瞭下地址,去掉瞭名字和參數表,提高瞭逆向成本和攻擊門檻。

改寫的程序如下:

//XXUtil.h
#import 

typedef struct _util {
  BOOL (*isVerified)(void);
  BOOL (*isNeedSomething)(void);
  void (*resetPassword)(NSString *password);
}XXUtil_t ;

#define XXUtil ([_XXUtil sharedUtil])

@interface _XXUtil : NSObject

+ (XXUtil_t *)sharedUtil;
@end

//XXUtil.m
#import "XXUtil.h"

static BOOL _isVerified(void)
{
  //bala bala ...
  return YES;
}

static BOOL _isNeedSomething(void)
{
  //bala bala ...
  return YES;
}

static void _resetPassword(NSString *password)
{
  //bala bala ...
}

static XXUtil_t * util = NULL;
@implementation _XXUtil

+(XXUtil_t *)sharedUtil
{
  static dispatch_once_t onceToken;
  dispatch_once(&onceToken, ^{
    util = malloc(sizeof(XXUtil_t));
    util->isVerified = _isVerified;
    util->isNeedSomething = _isNeedSomething;
    util->resetPassword = _resetPassword;
  });
  return util;
}

+ (void)destroy
{
  util ? free(util): 0;
  util = NULL;
}
@end

最後,根據Xcode的報錯指引,把以前這樣的調用

[XXUtil isVerified];

對應改成:

XXUtil->isVerified();

就可以瞭。

是的,絕不費一點腦子。

You May Also Like