php建立菜單

對於使用過C/S的人來說,通過菜單選擇功能是最基本的操作,在php中,也很容易實現菜單的功能,方法如下:
menu.php:

<?php
//
// 作者: christine
// email: greenchn@163.net
//
class menu {
var $name;
var $items;
var $open;
var $closed;
var $indent;

function menu($name,$open = (-),$closed = (+),$indent = )
{
$this->items = array();
$this->name = $name;
$this->open = $open;
$this->closed = $closed;
$this->indent = $indent;
}

function add($name, $href=”” , $target = “”)
{
$n = count($this->items);

if (is_object($name))
{
$this->items[$n] = $name;
}
else
{
$this->items[$n][name] = $name;
$this->items[$n][href] = $href;
$this->items[$n][target] = $target;
}
}

function show($nest = 0)
{
$urlname = strtr($this->name, , _);
$indent = ;

global $$urlname;
global $PHP_SELF;

global $QUERY_STRING;

if ($nest)
{
$indent = str_repeat($this->indent, $nest);
}

if (isset($urlname))
{
printf(%s%s
,
$indent . $this->open,
$PHP_SELF,
ereg_replace(“{$urlname}=&”,, $QUERY_STRING),
$this->name);

echo “n”;

while (list(,$item) = each($this->items))
{
if (is_object($item))
{
$item->show($nest + 1);
}
else
{
printf(%s%s
,
$indent . $this->indent,
$item[href],
(!empty($item[target]) ? target=”.$item[target].”:),$item[name]);
echo “n”;
}
}
}
else
{
printf(%s%s
,
$indent . $this->closed,
$PHP_SELF,
$urlname, $QUERY_STRING,
$this->name);
echo “n”;
}
}
}
?>

menu2.php:
<?php
include(menu.php);
$submenu = new menu(Sub Menu);
$submenu->add(Sub Item 1, vote.php3, _new);
$submenu->add(Sub Item 2, vote.php3);
$main = new menu(Main);
$main->add(Main Item 1, vote.php3?);
$main->add(Main Item 2, vote.php3);
$main->add($submenu);
$main->add(Main Item 3, vote.php3);
$second = new menu(Secondary Menu);
$second->add(Secondary Item 1, vote.php3);
$second->add(Secondary Item 2, vote.php3);
$main->show();
//$second->show();
?>

執行menu2.php就可看到菜單效果。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *