PHP4用戶手冊:函數-CURL-curl_exec

curl_exec
(PHP 4 >= 4.0.2)curl_exec — 執行一個CURL會話 描述
 
bool curl_exec (int ch)
 
在你初始化一個CURL會話,及為這個會話設置瞭所有的選項後,這個函數將被調用。它的目的僅僅是執行預先確定的CURL會話(通過給定的ch參數)。

發佈留言