PHP 編碼規范(7)

4.4 行末註釋

註釋界定符”//”,可以註釋掉整行或者一行中的一部分。它一般不用於連續多行的註釋文本;然而,它可以用來註釋掉連續多行的代碼段。以下是所有三種風格的例子:


if ($foo > 1) {

  // 第二種用法.
  …
}
else {
  return false; // 說明返回值的原因
}

//if ($bar > 1) {
//
//  // 第三種用法
//  …
//}
//else {
  // return false;
//}

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。